Turbo Gas - Proizvodanja

- Izrada AB montažnih hala

Namena:
-farme
-skladištenje žitarica
-garaže za poljoprivrednu mehanizaciju

Od konstruktivnih elemenata:
- AB montažne temeljne čašice
- AB montažne temeljne grede
- AB montažna zidna platna
- AB montažni stubovi
- AB montažni „A“ krovni nosači (primarni)
- AB montažni „B“ krovni nosači (sekundarni) - rožnjača
- AB kalenasti lučni nosači „Bumerang sistem“ raspona l0 =29,70m'
- Prednjapregnuti krovni nosači

Galanterija:
-Izrada betonskih pešačkih i putnih ivičnjaka
-Izrada AB rešetki kanala za izđubravanje na farmama